Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
CALT
Chinese manufacturer of rockets, spacecraft, and rocket engines. China Academy of Launch Vehicle Technology, Beijing, China.

AKA: 1st Academy;CASC;Zhongguo yunzaihuojian jishu yanjiu yuan. Location: Beijing-Wan Yuan.Country: China. Engines: DF-1 engine, YF-1. Spacecraft: Tian Jiao 1, Tian Jiao 2. Launch Vehicles: DF-1, DF-2, DF-3, DF-3 Tsien, DF-4, DF-2A, Chang Zheng 1, Dong Feng 5, Feng Bao 1, Chang Zheng 2, Chang Zheng 2C, Chang Zheng 2 Spaceplane Launcher, Chang Zheng 1M, Chang Zheng 3, DF-3A, Chang Zheng 4, Chang Zheng 1C, Chang Zheng 2E, Chang Zheng 2D, Chang Zheng 3A, Chang Zheng 1D, Chang Zheng 3B, Chang Zheng 2C-III/SD, Chang Zheng 2F, Chang Zheng 4B, Chang Zheng 3B(A), CZ-NGLV-320, Chang Zheng 2E(A), CZ-NGLV-540, CZ-NGLV, Chinese RLV, CZ-NGLV-522, CZ-NGLV-522/HO, Chang Zheng 4C, Chang Zheng 3C, CZ-NGLV-200, CZ-NGLV-504, CZ-NGLV-504/HO, CZ-NGLV-540/HO, Dong Feng 5A. Stages: DF-2A-1, DF-1-1, DF-2-1.

1999 November 19 - . 22:30 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.
2001 January 9 - . 17:00 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.
2002 March 25 - . 14:15 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.
2002 December 29 - . 16:49 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.
2003 October 15 - . 01:00 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.

Back to top of page
Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2019 Mark Wade - Contact
© / Conditions for Use