Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
PLAAF
Chinese agency overseeing development of spacecraft. People's Liberation Army Air Force, China.People: Fang Guojun, Wang Rongsen, Li Shichang, Lu Xiangxiao, Wang Fuquan, Shao Zhijian, Liu Chongfu, Wang Zhiyue, Zhang Ruxiang, Meng Senlin, Du Jincheng, Li Qinglong, Wu Jie, Nie Haisheng, Yang Liwei, Fei Junlong, Liu Buoming, Jing Haipen, Zhai Zhigang, Liu Wang, Dong Xiaohai, Hu Zhanzi, Liu Zhongyi, Ma Zizhong, Wang Fuhe, Wang Quanbo, Yu Guilin, Xue Lun, Chen Quan, Deng Qingming, Pan Zhanchun, Yuhangyuan 1?, Yuhangyuan 2?, Zhang Xiaoguan, Zhao Chuandong. Country: China. Spacecraft: Shuguang 1. Flights: Shenzhou 5.

2003 October 15 - . 01:00 GMT - . Launch Site: Jiuquan. Launch Complex: Jiuquan SLS. LV Family: CZ. Launch Vehicle: Chang Zheng 2F.

Back to top of page
Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2019 Mark Wade - Contact
© / Conditions for Use