Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
192
Petrakov, V M, O vklade OKB-23 V M Myasishcheva v prakticheskoe osushchecstvlenie idey K E Tsilokovskovo, Akademiya Nauk SSSR, Koissiya po razrabotke nauchnovo nasoediya K E Tsiolkovskovo, 1990/I16.

Monograph documenting the history of the Buran cruise missile and Myasishchev spaceplanes, 1954-1960.

Back to top of page
Home - Search - Browse - Alphabetic Index: 0- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2019 Mark Wade - Contact
© / Conditions for Use